ഇനി ഒരു കൊച്ചു വീട് .വേണം

ഇനി എല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം…. A cute little home…. ഇപ്പൊ life ൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് സ്വന്തയുള്ള ഒരു സ്ഥലം.. അത് ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവം തന്നെയാണ്…

എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യാനും… മറ്റു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് നാം മാത്രമായി ഒരുമിച്ചു കൂടാനൊരിടം

എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും സഫലമാക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: